Ansökan om specialkost

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Viktig information till föräldrar, som har barn med födoämnesallergi eller som behöver specialkost av religiösa eller etiska skäl.

Medicinska skäl

Vi som arbetar inom måltid har ambitionen att med hög kvalitet och största säkerhet tillmötesgå ditt barns individuella behov av specialkost. För att säkerställa att ditt barn får rätt kost bifogas läkarintyg på födoämnesallergin till specialkostblanketten.

Behovet av specialkost kan förändras under barnets uppväxt och bör följas upp kontinuerligt. Beställning av specialkost sker när barnet börjar förskolan. I förskolan förnyas beställningen varje år i början på hösten.

Vid byte till förskoleklass, årskurs 1, 4 och 7 samt gymnasiet årskurs 1 lämnas ny beställning. Vid byte av förskola/skola avbokas specialkosten och beställs på nytt på den nya förskolan/skolan. Vid förändringar i behovet av specialkost lämnas en ny blankett in.

Nötförbud

I Mölndals stad är det förbud mot nötter, mandel, jordnöt och sesam i alla lokaler inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Specialkostblankett lämnas även för elever med allergi mot nötter, mandel, jordnöt och sesam. Eftersom dessa livsmedel oftast utlöser allvarliga reaktioner behöver vi ha information om vilka barn som är allergiska även om inte livsmedlen förekommer i vår verksamhet.

Religiösa eller etiska skäl

Vid önskemål om specialkost av religiösa skäl erbjuds lakto-ovo-vegetarisk kost (vegetarisk kost som innehåller mjölk och ägg) eller kost utan fläskkött. Vid önskemål om specialkost av etiska skäl erbjuds lakto-ovo-vegetarisk kost eller vegankost. Här behövs inget läkarintyg.

Om dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

GDPR ställer upp vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas den registrerade.

Skolförvaltningen i Mölndals stad behöver spara och behandla personuppgifter om elever och vårdnadshavare så som namn och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera och ge eleverna den rätt till utbildning och undervisning de har rätt till enligt skollagen. Uppgifterna kommer att sparas under den tid elev deltar i utbildning i Mölndals stads skolor. Uppgifterna gallras därefter utifrån dokumenthanteringsplan. De personuppgifter vi behandlar delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via skola@molndal.se eller nämndsekreterare  på telefon 031-315 20 19. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. På Mölndals stads hemsida kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter Mölndal
kontakt@molndal.se
031-315 10 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa