Klagomål på boendemiljö

LÄS MER

Miljöförvaltningen handlägger klagomålsärenden som gäller störning eller olägenhet för människors hälsa och miljön i miljöbalkens mening. Olägenhet är en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan och som inte är ringa eller helt tillfällig. Det är viktigt att den som orsakar eller ansvarar för störningen får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan miljöförvaltningen blir inkopplad. Därför bör du ta kontakt med den som orsakar eller ansvarar för störningen innan du lämnar in ditt klagomål.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter Mölndal
kontakt@molndal.se
031-315 10 00