Ansökan om installation av värmepumpsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du installerar en värmepump som tar värme från berg, jord eller yt- och grundvatten måste du ansöka om tillstånd hos miljönämnden.

Tänk på att ansöka i god tid innan du tänker installera värmepumpen. Normal handläggningstid är upp till 20 arbetsdagar efter det att en komplett ansökan har lämnats.

Om du vill ha bergvärme kan det vara en bra idé att du hör med dina grannar om de redan har installerat bergvärmepumpar. Normalt krävs ett avstånd på 20 meter mellan borrhål för bergvärme. Borrhålet bör om möjligt placeras minst 10 meter från den egna fastighetsgränsen.

Innan du går vidare till ansökan

Du måste bifoga en situationsplan till din ansökan. Det är en ritning som visar din tomt med byggnader och en del av omgivningen sett ovanifrån. Situationsplanen ska vara i skala 1:400 eller 1:500.

För bergvärme – markera borrhålets placering, eventuella enskilda vattentäkter och enskilda avlopp inom 50 meter från borrhålet. Om där finns en vattentäkt, ange om den är grävd eller borrad. Om du ska grada borrhålet ange på kartan åt vilket håll det kommer att ske. Om ditt borrhål ligger mindre än 10 meter från fastighetens gräns kommer miljöförvaltningen att skicka din ansökan till ägaren av grannfastigheten för yttrande. Detsamma gäller om din och grannfastigheten skiljs åt av en väg och avståndet till mitten av vägen är mindre än 10 meter.

För jordvärme – markera hur ledningarna ska dras på tomten.

Avgift
Miljöförvaltningen tar ut en avgift för ansökan om att installera värmepumpsanläggning motsvarande 3 timmars handläggningstid. För bergvärmeanläggning med fler än 9 borrhål motsvarar avgiften 6 timmars handläggningstid.

 

Information om värmepumpar 

 

Om dina personuppgifter

Mölndals stads miljönämnd behandlar personuppgifter för att kunna tillgodose sitt ansvar som myndighet att fatta beslut i enlighet med din ansökan/anmälan.

Nämnden kommer att behandla namn, personnummer, fastighetsbeteckning, adress, telefonnummer, e-postadress samt eventuell kontaktperson.

Dokumentation rörande din ansökan/anmälan kommer att samlas i miljöförvaltningens ärendehanteringssystem EDP Vision miljö. Uppgifterna från ärendesystemet kommer att arkiveras i enlighet med miljönämndens dokumenthanteringsplan.

Dina uppgifter kommer också föras över till vårt ekonomisystem Agresso för fakturering av avgifter för ansökan/anmälan/tillsyn.

Om du anser att nämnden har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos miljönämnden samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till miljönämndens dataskyddsombud på www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.

Dina personuppgifter i form av namn, personnummer och kontaktuppgifter kan komma att lämnas ut för insiktsmätningar. Mätningarna följer upp att nämnden fullföljer förvaltningslagens krav på att kommunerna ska tillhandahålla service och vara tillgängliga.

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen
miljo@molndal.se
031-315 17 10

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa