Ansökan om samtycke till uttag från spärrat konto

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ansöker om att få ta ut pengar från huvudmannens eller omyndigs spärrade konto tänk på att vara ute i god tid. Räkna med en handläggningstid på 2 veckor.  Bifoga också underlag till varför uttaget behöver göras. 

Huvudregeln är att huvudmannen ska samtycka till alla uttag som görs från spärrat konto. Undantaget är om uttaget gäller levnadsomkostnader. Gäller det större uttag och huvudmannen enligt läkarintyg förstår vad saken gäller så ska huvudmannens samtycke bifogas ansökan. 

Gäller uttaget från en omyndigs konto så ska omyndig samtycka till ansökan om omyndig är 16 år eller äldre. 

När pengar förs över mellan spärrade konton krävs inte överförmyndarens samtycke. 

Om dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändiga för att tillgodose lagkrav från föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen samt lagen om ensamkommande barn. Överförmyndaren kommer behandla namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter samt journalanteckningar och de kommer att bevaras och arkiveras i staden.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos staden samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som staden behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till Överförmyndarnämndens dataskyddsombud på  www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa