Beställning av kartprodukter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vilken kartprodukt behöver jag?

Det är bygglovsenheten som bestämmer vilken karta du behöver som underlag för en situationsplan. Är du osäker på vilken kartprodukt du är i behov av, kontakta Kontaktcenter på 031- 315 10 00. Du kan även läsa mer om respektive kartprodukt nedan.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en handling som tas fram i samband med ny- eller ombyggnationer inom detaljplanelagt område och anslutning till kommunal VA-anläggning. Nybyggnadskartan används som underlag för situationsplan.

Nybyggnadskartan har tolkad byggrätt enligt detaljplan, utredda fastighetsgränser, inventerad planbild (hus, vägar, terrängdetaljer), redovisning av status för VA samt höjdredovisning innehållandes markhöjder var tionde meter inom bebyggbar yta.

Till kartan hör även en beskrivning över vilken detaljplan som gäller, arealer, rättigheter som kan vara av vikt för ärendet och fastighetsrättslig bakgrund för fastigheten.

Observera att mätning på fastigheten kommer ske inom ca två veckor från beställd karta.

Förenklad nybyggnadskarta

För mindre till- och ombyggnader samt komplementbyggnader (garage etc.) inom detaljplanelagt område och för byggnation utanför detaljplanelagt område behövs oftast en förenklad nybyggnadskarta.

Observera att mätning på fastigheten kommer ske inom ca två veckor från beställd karta.

Baskarta i A4-format

Utdrag ur kartdatabasen. Baskartan kan ibland användas vid ansökan om förhandsbesked och i vissa fall bygglov. Kartan redovisar planbild (hus, vägar, terrängdetaljer) där byggnader oftast redovisas med takkonturer taget från flygbild. Fastighetsbilden visar fastighetsbeteckning och gränser, det framgår dock inte om de är utredda eller om läget är osäkert. Detaljplan tolkas inte.

Leverans

Alla kartprodukter kan levereras i tre olika format: pappersformat, PDF-format och DWG-format.

  • Pappersformat innebär att vi skickar en utskriven papperskarta per post.
  • PDF-format innebär att vi skickar en karta per mejl.
  • DWG-format innebär att vi skickar en digital karta per mejl. DWG-format kräver att du har en program som kan hantera DWG-filer i din dator, till exempel AutoCAD.

Kartan upprättas normalt i skala 1:500. För mindre fastigheter med area upp till 400 kvm i radhusområden kan kartan levereras i skala 1:200 om kartingenjören bedömer det lämpligt.

Handläggningstid

Handläggningstiden för Nybyggnadskartor är normalt mellan 15 - 20 arbetsdagar.
Baskartor levereras normalt inom 7 dagar.

Avgift för kartprodukter

Vi tar alltid ut avgifter enligt taxa fastställd av byggnadsnämnden Avgiften varierar beroende på vilken typ av karta det gäller och hur stor fastigheten är.

Så beställer du en kartprodukt

Tänk på att:

  • Beställa kartan i god tid, ca. en månad innan du behöver den till bygglovsansökan.
  • Aktuell fastighetsbeteckning måste anges
  • Om du vill beställa karta för del av fastighet, tänk på att bifoga skiss över berört område.

Personuppgifter

Om dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändig för att utföra vår del i den här beställningen av nybyggnadskarta/baskarta. Byggnadsnämnden kommer behandla namn och personnummer/organisationsnummer. Handlingarna förvaras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan samt skickas till bokföringssystemet Agresso för fakturering.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos staden samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som staden behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till Byggnadsnämndens dataskyddsombud på http://www.molndal.se/personuppgifter Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa