Ansökan om inackorderingsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan ansöka om inackorderingstillägg om du studerar på en kommunal eller landstingsägd gymnasieskola. Studerar du på en fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola ska du istället vända dig till CSN för att söka inackorderingstillägg.

För att bli beviljad inackorderingstillägg måste du vara folkbokförd i Mölndal och inackorderad på studieorten. Bidragsbeloppet för inackorderingstillägg är 1517 kronor per månad oavsett avståendet mellan skola och hemmet.  Elev som har en resväg över 225 km har även rätt till ett extra resetillägg på 452 kronor per månad.

Du måste också ha ett ifyllt studieintyg från skolan där du går på för att få inackorderingstillägget beviljat. Detta intyg måste bifogas i denna ansökan.
Intyget kan du ladda ner från denna sida genom att trycka på "Hämta blankett".

Inackorderingstillägget utbetalas under högst nio månader per läsår till och med det första kalenderhalvåret det år då eleven fyller 20 år. Inackorderingstillägget söks inför varje nytt läsår.

Ansökan ska fyllas i av vårdnadshavaren om eleven är omyndig. Är eleven myndig ska han/hon ansöka själv.

Om dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändig för att handlägga ansökan om inackorderingstillägg. Utbildningsnämnden kommer att behandla namn, personnummer, folkbokföringsadress samt aktuell inackorderingsadress och vid minderårig elev även vårdnadshavares namn och personnummer. Personuppgifterna kommer att förvaras i enlighet med utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos staden samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som staden behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarigs dataskyddsombud på www.molndal.se/personuppgifter.  Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningsförvaltningen
utbildning@molndal.se
031-315 10 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa