Årlig granskning av förvaltarskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Att ha förvaltare innebär en stor inskränkning av den ekonomiska friheten. Det är därför viktigt att alla förvaltarskap löpande granskas och inte fortsätter längre än vad som är nödvändigt. I vissa fall kan
förutsättningarna ha förändrats så mycket att förvaltarskapet till exempel ska upphöra eller helt eller delvis ersättas med godmanskap, medan det i andra fall är helt klart att förvaltarskapet ska fortsätta. Överförmyndaren är skyldig att varje år ompröva samtliga förvaltarskap. Omprövningen syftar till en bedömning om förvaltarskapet ska fortsätta eller om det finns anledning för överförmyndaren att vända sig till tingsrätten och begära att förvaltarskapet ska upphöra eller ändras.

Samtliga frågor ska besvaras, så utförligt som möjligt. Bifoga läkarintyg om du har tillgång till det.

Om dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändiga för att tillgodose lagkrav från föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen samt lagen om ensamkommande barn. Överförmyndaren kommer behandla namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter samt journalanteckningar och de kommer att bevaras och arkiveras i staden.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos staden samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som staden behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till Överförmyndarnämndens dataskyddsombud på  www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa