Skolskjuts grundskola, ansökan för läsåret 2023-2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Viktigt - läs hela informationen innan du startar e-tjänsten!

 • Du som har barn  i grundsärskola (från 1 juli 2023 benämnd anpassad grundskola) behöver inte skicka in ansökan om skolskjuts. Du anmäler ditt barns behov av skolskjuts till skolskjuts.grundskola@molndal.se.
 • Du som har barn i grundskola, även elev i särskild undervisningsgrupp,  ska göra en ansökan om ditt barn har behov av skolskjuts, och kan ha rätt till det.
 • Om du ska göra ansökan för flera barn, så ska du fylla i e-tjänsten en gång för varje barn.
 • Om ni är två vårdnadshavare så måste båda signera innan ansökan kan behandlas. Den andra vårdnadshavaren meddelas via mejl om att logga in på Mina sidor  och signera med sin e-legitimation.
 • Tänk på att det alltid är förutsättningarna till placeringsskolan, oftast den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen, som enligt skollagen är grunden för eventuell rätt till skolskjuts.
 • Om ditt barn har blivit placerad på en annan skola av kommunen,  då är det den skolan som räknas som placeringsskola.
 • Läs mer om våra regler och riktlinjer för skolskjuts här: https://www.molndal.se/startsida/utbildning-och-barnomsorg/skolskjuts.html
 • Om du inte kan använda e-tjänsten kan du istället fylla i en blankett som du kan beställa från skolskjuts.grundskola@molndal.se 
 • Blankett till ansökan om skolskjuts till modersmålsundervisning. Denna ansökan kan du göra först när du fått besked om undervisningsgrupp till hösten.

Om dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

GDPR ställer upp vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas den registrerade.

Skolförvaltningen i Mölndals stad behöver spara och behandla personuppgifter om elever och vårdnadshavare så som namn och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera och ge eleverna den rätt till utbildning och undervisning de har rätt till enligt skollagen. Uppgifterna kommer att sparas under den tid elev deltar i utbildning i Mölndals stads skolor. Uppgifterna gallras därefter utifrån dokumenthanteringsplan. De personuppgifter vi behandlar delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via skola@molndal.se eller nämndsekreterare  på telefon 031-315 20 19. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. På Mölndals stads hemsida kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Om ni är två vårdnadshavare måste båda signera för att ansökan ska vara giltig
 • Aktuellt intyg vid ansökan på grund av funktionsnedsättning eller särskilda skäl

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa