Ansökan om skolskjuts grundskola läsåret 2021-2022

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För elever som går i grundsärskola behöver inte ansökan om skolskjuts göras. För övriga elever med behov av skolskjuts ska ansökan göras. Ansökan om skolskjuts till modersmålsundervisning görs på särskild blankett, se länk på hemsidan.

Om ni är två vårdnadshavare så måste båda signera innan ansökan kan behandlas. Den andra vårdnadshavaren meddelas via mejl om att logga in på Mina sidor  och signera med sin e-legitimation.

OBS! Notera att aviseringen till den andra vårdnadshavaren ibland hamnar i skräpposten.  Notera också att all vidare korrespondens sker direkt i ärendet. Det skickas ut en avisering vid nytt meddelande, till exempel när beslut har fattats.

Om du inte kan använda e-tjänsten och istället behöver fylla i en pappersansökan kan du beställa en blankett från skolskjuts.grundskola@molndal.se 

Tänk på att det alltid är förutsättningarna till den skola eleven tillhör utifrån folkbokföringsadressen, eller är anvisad till av kommunen, som enligt skollagen utgör grund för eventuell rätt till skolskjuts. Läs mer om våra regler och riktlinjer för skolskjuts här: https://www.molndal.se/startsida/utbildning-och-barnomsorg/skolskjuts.html

Om dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

GDPR ställer upp vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas den registrerade.

Skolförvaltningen i Mölndals stad behöver spara och behandla personuppgifter om elever och vårdnadshavare så som namn och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera och ge eleverna den rätt till utbildning och undervisning de har rätt till enligt skollagen. Uppgifterna kommer att sparas under den tid elev deltar i utbildning i Mölndals stads skolor. Uppgifterna gallras därefter utifrån dokumenthanteringsplan. De personuppgifter vi behandlar delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via skola@molndal.se eller nämndsekreterare  på telefon 031-315 20 19. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. På Mölndals stads hemsida kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa