Förskola, fritids, pedagogisk omsorg, ansökan

LÄS MER

Förskola vänder sig till barn från 1 års ålder till dess de börjar förskoleklass eller skola.
Fritids erbjuds skolbarn.
Pedagogisk omsorg kan erbjudas istället för förskola eller fritids.

Förskola/pedagogisk omsorg:
Anmälan kan göras tidigast sex månader innan önskad start, dock tidigast när barnet är sex månader. 
Anmälan ska göras till tre olika alternativ. Anmälda alternativ kan ändras med bibehållet anmälningsdatum innan plats erbjudits. För att ändra i er ansökan måste du kontakta placeringshandläggare på Enheten för myndighetsutövning.
Plats ska erbjudas inom fyra månader efter det att vårdnadshavare anmält behov. Detta innebär att vårdnadshavare som ansökt med minst fyra månaders framförhållning ska erbjudas en plats i så nära anslutning till önskat startdatum som möjligt. Besked om plats ska lämnas skyndsamt men måste inte lämnas fyra månader i förväg.
 

Fritids:
Plats på fritids erbjuds så snart det framkommer att barnet har behov av plats.

 

Vid uppsägning av plats:
När eller om platsen ska sägas upp så måste detta anmälas i vår e-tjänst om uppsägning. Det räcker inte att informera förskola, fritids eller pedagogisk omsorg att platsen ska sägas upp utan måste även skickas in i e-tjänst.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
031-315 10 00

Personuppgiftsansvarig

Skolnämnden
skola@molndal.se