Ansökan om enskild avloppsanordning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ska du installera en avloppsanordning som en eller flera vatten- eller vakuumtoaletter ska anslutas till? Eller ska du ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning? Då ska du göra en ansökan hos miljönämnden i Mölndal.

Innan du går vidare till ansökan bör du veta att du måste bifoga bilagor i din ansökan.

Obligatoriska bilagor:

1. Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 som tydligt visar avloppsanordningens placering och eventuell utsläppspunkt.

2. Vattentäktskarta i lämplig skala (t.ex. 1:500 eller 1:1000) där det tydligt framgår var de omgivande fastigheternas vattentäkter är placerade.

För dig som ska ha markbädd, infiltration eller efterpolering i mark
Ritning och profilskiss i större skala t.ex. 1:50 som tydligt visar markreningens konstruktion, utförande och nivåskillnader.

För dig som ska ha infiltration
Siktanalys av marken.

Avgift
För handläggningen av ansökan tar vi ut en fast avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgiftens storlek beror på vilken typ av avloppsanordning du installerar samt hur många hushåll som ska ansluta till den. För mer information kontakta miljöförvaltningen.

Information om enskilt avlopp

Om dina personuppgifter

Mölndals stads miljönämnd behandlar personuppgifter för att kunna tillgodose sitt ansvar som myndighet att fatta beslut i enlighet med din ansökan/anmälan.

Nämnden kommer att behandla namn, personnummer, fastighetsbeteckning, adress, telefonnummer, e-postadress samt eventuell kontaktperson.

Dokumentation rörande din ansökan/anmälan kommer att samlas i miljöförvaltningens ärendehanteringssystem EDP Vision miljö. Uppgifterna från ärendesystemet kommer att arkiveras i enlighet med miljönämndens dokumenthanteringsplan.

Dina uppgifter kommer också föras över till vårt ekonomisystem Agresso för fakturering av avgifter för ansökan/anmälan/tillsyn.

Om du anser att nämnden har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos miljönämnden samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till miljönämndens dataskyddsombud på www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.

Dina personuppgifter i form av namn, personnummer och kontaktuppgifter kan komma att lämnas ut för insiktsmätningar. Mätningarna följer upp att nämnden fullföljer förvaltningslagens krav på att kommunerna ska tillhandahålla service och vara tillgängliga.

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen
miljo@molndal.se
031-315 17 10

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa