Beställning av nybyggnadskarta eller baskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid nybyggnation eller större tillbyggnad inom detaljplanelagt område och anslutning till kommunal VA-anläggning krävs nybyggnadskarta som bilaga till ansökan om bygglov.

Kartan har tolkad byggrätt enligt detaljplanen, utredda gränser, inventerad planbild och redovisning av VA-anslutningspunkt. Dessutom höjdredovisning av markhöjder var 10:e meter inom bebyggbar yta.

En beskrivning där det framgår vilken detaljplan som gäller, arealer, eventuella för ärendet viktiga servitut och fastighetsrättslig bakgrund för fastigheten ingår också.

För mindre till- och ombyggnader samt komplementbyggnader (garage etc.) inom detalj-planelagt område och för all byggnation utanför detaljplanelagt område behövs oftast en förenklad nybyggnadskarta.

Baskarta används som kartredovisning för kundens egna behov och eventuellt sökanden av förhandsbesked om bygglovshandläggaren accepterar sådan.

Pris från och med 2018

  • Kostnad nybyggnadskarta: 6 975 – 23 250 kronor* 
  • Kostnad förenklad nybyggnadskarta: 3 488 – 11 625 kronor*
  • Kostnad baskarta: 100 kronor

* OBS! Större än 15001 kvm, begär prisuppgift. 

Leverans
Kartan levereras skalenlig, oftast 1:500, analog och/eller digitalt efter önskemål och i huvudsak mellan 10 - 20 arbetsdagar efter beställning.

Innan du går vidare till ansökan, tänk på att:

  • du har aktuell fastighetsbeteckning eller adress tillgänglig
  • beställaren är betalningsansvarig
  • är du osäker på vilken kartprodukt du är i behov av, kontakta bygglovsenheten på 031-315 13 80

Om dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändig för att utföra vår del i den här beställningen av nybyggnadskarta/baskarta. Byggnadsnämnden kommer behandla namn och personnummer/organisationsnummer. Handlingarna förvaras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan samt skickas till bokföringssystemet Agresso för fakturering.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos staden samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som staden behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till Byggnadsnämndens dataskyddsombud på http://www.molndal.se/personuppgifter Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar

Frågor om e-tjänsten

Kartingenjör
kart@molndal.se
031-315 10 00 (växel)

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa