Beställning av nybyggnadskarta eller baskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kartprodukter

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnation eller större tillbyggnad som ska anslutas till kommunal VA-anläggning, krävs inom detaljplanelagt område, en nybyggnadskarta.

Nybyggnadskartan har tolkad byggrätt enligt detaljplan, utredda gränser, inventerad planbild och redovisning av VA-anslutningspunkt. Till kartan hör även höjdredovisning innehållandes markhöjder var tionde meter inom bebyggbar yta samt en beskrivning över vilken detaljplan som gäller, arealer, rättigheter som kan vara av vikt för ärendet och fastighetsrättslig bakgrund för fastigheten.

Nybyggnadskartor upprättas normalt i skala 1:500. För mindre fastigheter i radhusområden, med area upp till 400 kvm, kan kartan levereras i skala 1:200 om kartingenjör bedömer det lämpligt.

Förenklad nybyggnadskarta

Vid mindre till-/ombyggnader samt komplementbyggnader (garage etc.) inom detaljplanelagt område och för all byggnation utanför detaljplanelagt område används den förenklade nybyggnadskartan. Eventuell detaljplan som berör fastigheten tolkas.

Baskarta

Utdrag ur kartdatabasen. Baskartan kan ibland användas vid ansökan om förhandsbesked och i vissa fall bygglov. Kartan redovisar planbild (hus, vägar, terrängdetaljer) där byggnader oftast redovisas med takkonturer taget från flygbild. Fastighetsbilden visar fastighetsbeteckning och gränser, det framgår dock inte om de är utredda eller om läget är osäkert. Detaljplan tolkas inte.

Baskartan levereras normalt i skala 1:500. För större fastigheter kan kartan levereras i skala 1:1000 och för mindre fastigheter i radhusområden (area<400kvm) i skala 1:200.
Baskartan levereras alltid i A4-format.

Avgift för kartprodukter

Samtliga kartprodukter faktureras i enighet med byggnadsnämndens gällande taxa. Priserna varierar beroende på vilken kartprodukt det gäller och hur stor fastigheten är.

Innan du går vidare till ansökan, tänk på att:

  • Du har aktuell fastighetsbeteckning eller adress tillgänglig
  • Beställaren är betalningsansvarig
  • Är du osäker på vilken kartprodukt du är i behov av, kontakta bygglovsenheten på 031-315 13 80

Om dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändig för att utföra vår del i den här beställningen av nybyggnadskarta/baskarta. Byggnadsnämnden kommer behandla namn och personnummer/organisationsnummer. Handlingarna förvaras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan samt skickas till bokföringssystemet Agresso för fakturering.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos staden samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som staden behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till Byggnadsnämndens dataskyddsombud på http://www.molndal.se/personuppgifter Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar

Frågor om e-tjänsten

Kartingenjör
kart@molndal.se
031-315 10 00 (växel)

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa